Buhalterinės apskaitos paslaugos Estijoje

nuo 100 EUR/mėn
nuo 150 EUR/mėn
od 250 EUR
400 EUR
Pagalba gaunant EORI kodą 250 EUR
Individuali buhalterio (-ės) konsultacija 300 EUR
Estijoje veikiančios įmonės auditas 1 000 EUR

Buhalteriai Estijoje

Buhalterinės apskaitos paslaugos EstijojeBuhalterinė apskaita yra itin svarbi Estijoje įsteigtos įmonės vykdomos veiklos dalis, kurios tikslas – tvarkyti apskaitą ir gauti įmonės ekonominių rezultatų bei finansinės padėties apžvalgą.

Visoms Estijoje veikiančioms įmonėms ir čia esantiems užsienio įmonių filialams yra privaloma buhalterinė apskaita. Kiekvienos įmonės buhalterinė apskaita turi atitikti valstybės nustatytus standartus, kad rezultatai būtų lygintini ir aiškūs. 

Pagrindiniai reikalavimai buhalterinės apskaitos tvarkymui

 • Buhalterinė apskaita turi teikti patikimus, objektyvius ir lygintinus duomenis apie įmonės finansinę padėtį, veiklos rezultatus bei pinigų srautus
 • Visas ūkines operacijas būtina dokumentuoti
 • Visas ūkines operacijas būtina registruoti buhalterinės apskaitos programose
 • Kiekviena įmonė privalo parengti praėjusių metų metinę ataskaitą ir pateikti ją Komerciniam registrui iki einamųjų metų birželio 30 d
 • Visus apskaitos dokumentus privalu saugoti archyve mažiausiai 7 metus

Pradinis balansas

Pirmiausia reikia sudaryti pradinį balansą, kuriame bus nurodyti Jūsų įmonės aktyvai, įsipareigojimai ir kapitalas; tik po to galėsite pradėti ūkinę veiklą.

Vidaus apskaitos tvarkymo taisyklės

Veiklos pradžioje būtina parengti vidaus apskaitos tvarkymo taisykles.

Vidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklės turi:

 • Apibūdinti reikiamą buhalterinės apskaitos sąskaitų planą bei aprašyti šių sąskaitų turinį
 • Nustatyti dokumentavimo ir operacijų apskaitos tvarką
 • Nustatyti pirminių dokumentų apyvartą ir saugojimą
 • Reguliuoti apskaitos registrų vedimą
 • Atspindėti pajamas ir sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje
 • Apibūdinti įmonės inventorizaciją, aktyvus ir pasyvus
 • Apibrėžti apskaitos politiką, atskaitomybės ir kitos buhalterinės apskaitos procedūrą

Vidaus apskaitos taisyklės – privalomos ir individualios kiekvienai įmonei.

Atskaitomybės schemos

 Estijos įmonės gali rinktis vieną iš dviejų pajamų ir nuostolių schemų tipų.

1-oje pelno ataskaitos schemoje verslo išlaidos skirstomos pagal išlaidų pobūdį (pvz., materialinės sąnaudos, darbo jėgos sąnaudos, amortizaciniai atskaitymai). Tokią schemą dažnai naudoja nedidelės įmonės, kurioms nereikia skirstyti išlaidų pagal funkcijas.

2-oje pelno ataskaitos schemoje operacinės išlaidos skirstomos pagal funkcijas (pvz., parduotos produkcijos kaina, reklamos išlaidos, bendrosios administracinės sąnaudos). 2-ąją schemą paprastai sunkiau įgyvendinti, nes dėl visų verslo išlaidų būtina nuspręsti, su kuria verslo funkcija jos yra susijusios. Tam tikras sąnaudas (pvz., darbo jėgos sąnaudas) privalu proporcingai paskirstyti tarp skirtingų funkcijų. 2-ąja schema paremta pelno ataskaita leidžia geriau apžvelgti įvairių įmonės funkcijų vertę, tuo tarpu sąnaudų skirstymas pagal funkcijas yra subjektyvus.

Renkantis atitinkamą pelno ataskaitos schemą, reikia atsižvelgti į tai, kuris skirstymas pateikia geresnį įmonės ūkinės veiklos dinamikos vaizdą. Tačiau jei paaiškėja, kad pasirinkta ataskaitos schema nepasiteisino, galima pereiti prie kitos schemos. Svarbu turėti galvoje, kad, pereinant nuo vienos schemos prie kitos, lygintinus rodiklius taip pat būtina retrospektyviai pakoreguoti (pagal naująjį būdą).

Be to, vidaus buhalterinės apskaitos taisyklėse įmonė privalo nurodyti, ar ji yra mikroįmonė, maža, vidutinė ar stambi įmonė, nes, priklausomai nuo verslo kategorijos, apskaitos politikoje bei atskaitomybės pateikimo formose yra reikšmingų skirtumų.

Apskaitos tvarkymo metodai

Estijoje taikomos dvi ūkinių operacijų apskaitos sistemos – apskaita apskaičiavimo metodu ir kasos metodu. Buhalterinė apskaita Estijos įmonėse tvarkoma apskaičiavimo metodu, bet verslininkams, kurie yra fiziniai asmenys (FIE), leidžiama vesti apskaitą kasos metodu. Jei apskaita vedama apskaičiavimo metodu, operacijos turi būti registruojamos pagal jų atlikimą, nepriklausomai nuo to, ar buvo gautos arba išmokėtos atitinkamos lėšos.

Estijoje veikiančios įmonės metinė ataskaita

Kasmet, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos, būtina parengti ir pateikti Komerciniam registrui metinę ataskaitą, kurioje turi būti išsami įmonės praėjusių finansinių metų rezultatų apžvalga. Taip pat būtina pateikti papildomas ataskaitas ir deklaracijas pagal įmonės formą, struktūrą bei veiklos sritį.

Metinę ataskaitą privalo teikti visos buhalterinę apskaitą vedančios Estijos įmonės; ši ataskaita turi atitikti įstatymo nustatytą formą. Metinę ataskaitą sudaro metinė finansinė ataskaita ir įmonės veiklos ataskaita.

„Company in Estonia OÜ“ siūlo buhalterinės apskaitos paslaugas Estijos įmonėms, kurios jau turi PVM mokėtojo kodą, taip pat apskaitos paslaugas įmonėms, neturinčioms PVM mokėtojo numerio. Turime sėkmingos patirties įvairiuose verslo segmentuose ir šiuo metu kuriame daugiau nei 900 įmonių Estijoje ir užsienyje. Todėl mūsų įmonė klientams taip pat siūlo pagalbą registruojant PVM mokėtojo kodą Estijoje, pagalbą gaunant EORI numerį ir rašant metinę ataskaitą.